• نظرات
  • تقویم کاری

بازنگری فروشنده

  1. 5 از 5 تا

    حجم نان بزرگ است و دو نفر با ان سیر میشن.نسبت به قیمت و اندازه نان واقعا به صرفه هست.کیفیتش هم که عالی بود.

: روزهای تعطیل
: روزهای تعطیل
: روزهای تعطیل
: روزهای تعطیل
: روزهای تعطیل
: روزهای تعطیل
: روزهای تعطیل